Lao Động TBXH

Thủ tục: (LT Cấp Tỉnh) Hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng đối với người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày chưa được hưởng trợ cấp một lần.

Thủ tục này chưa được cập nhật thông tin