Lao Động TBXH

Thủ tục: (LT Cấp Tỉnh) Hưởng trợ cấp một lần đối với người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.

Thủ tục này chưa được cập nhật thông tin