Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Thủ tục: (LT cấp huyện) Cấp phép khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu thiết yếu của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng

Thủ tục này chưa được cập nhật thông tin