Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Thủ tục: Cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng phòng hộ của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng

Thủ tục này chưa được cập nhật thông tin