Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Thủ tục: Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản đối với trường hợp giấy chứng nhận sắp hết hạn

Thủ tục này chưa được cập nhật thông tin