Nội vụ

Thủ tục: Quyết định điều động, thuyên chuyển viên chức ra huyện ngoài trong tỉnh

Thủ tục này chưa được cập nhật thông tin