Nội vụ

Thủ tục: (LT huyện-tỉnh) Thành lập, chia tách, sáp nhập đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND huyện quản lý

Thủ tục này chưa được cập nhật thông tin