VHH018A - Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

Thông tin chung

Số điện thoại nhận SMS:(*)    
Số điện thoại nhận SMS:(*) Email:(*)
Thêm file đính kèm: Hệ thống chỉ chấp nhận đuôi file pdf,doc,docx,xls,xlsx,jpg,png,odt
Refresh